به اعتصاب کارگران صنعت کشاورزی ایران هفت تپه سلام می کنیم.

کارگران شرکت صنعت کشاورزی هفت تپه به مدت 55 روزاست در ایران اعتصاب کرده اند . با توجه به شیوه های سانسور در مطبوعات ایران ، مبارزات کارگری در مطبوعات داخلی مورد توجه قرار نمی گیرد و از حمایت خارجی محروم می شوند.

کارگران هفت تپه عمدتاً برای پس گرفتن حق سازماندهی اتحدایه ها دست به اعتصاب زده اند. در واقع این کارگران 45 سال پیش اتحادیه های خود را تشکیل دادند اما پس از تأسیس جمهوری اسلامی ، تمام فعالیتهای صنفی ممنوع شد ، کارگران پیشگام و رهبران اتحادیه دستگیر شدند و فعالیت های صنفی و سیاسی ممنوع اعلام شد. هنگامی که کارگران 13 سال پیش تلاش کردند اتحادیه خود را دوباره برقرار کنند ، این اتحادیه دوباره غیرقانونی اعلام شد. با این حال ، کارگران هرگز تحت هیچ شرایطی تلاش خود را برای جلوگیری از خصوصی سازی و محدود کردن حقوق کارگران  و مبارزه برای حقوق اتحادیه و آزادی ها متوقف نکردند. این مبارزات در دو سال گذشته تشدید یافته است.

امروز خواسته های اصلی اعتصاب کنندگان عبارتند از لغوخصوصی سازی ، برگشتن کارگران اخراج شده به سر کار ، پایان دادن به سرکوب پلیس برای جلوگیری از ساماندهی کارگران ، لغو بازداشت و احکام زندان کارگران پیشرو ، اعطای دستمزد معوق و حقوق دیگر کارگران و کنترل روند تولید.

ما از مبارزات عادلانه کارگران هفت تپه در ایران و اعتصابی که با قاطعیت 55 روز ادامه دارد حمایت می کنیم و اعلام همبستگی می کنیم.  ازتمام اتحادیه های کارگری، کارگران و نیروهای دموکراتیک کارگران نخست در ترکیه سپس در سراسر دنیا  می خواهیم که از مبارزات کارگران هفت تپه حمایت کنند.

کارگران هفت تپه پیروز خواهند شد .

طبقه کارگر ایران پیروز خواهد شد.  مرکز فرماندهی حزب کار-

SHARE