Li hemberî qeyran, tundî û newekheviyê yekîtiya me hêza me ye!

Her sal di 25ê mijdarê de li her derêdinyayêjinlihemberîtundî, newekhevî, xizanî û polîtîkayêndijîjinantecrubeyênxweyêndiwarêhevgirtin û têkoşînê de nîşan didin.JixwişkênMirabel û vir ve jiboserîtewandin û bêdengkirinajinantundiyasîstematîk her berdewam e. JinjîjixwişkênMirabel û vir ve huş nabin, natirsin û serînatewînin. Diqîrin û dibêjinkutundiya han ne munferîtlêsîstematîk e û lihemberîvêtundiyêbihev re bihêz in.JiBolîvyayê ta biŞîliyê, jiIraqê ta biFransayê, jiEkvadorê ta biMeksîqayê, jiSpanyayê ta biSûdanêjinjiboguherandinavêheyatê her lipêştêdikoşin.

LiTirkiyeyêjîdi bin siya rojevêngiranên siyasî û aborî de tundiyali ser jinanbêsekanzêdetir dibe û her rojjinanqetl dike. Êrîşîhêviyênjînekexweştirênjinan dikin.

Em zaninkuqeyranaaborî, zext û zordariyênîqtîdarêndiwarê siyasî de, polîtîkayênciyawaz, her kiryarênkujiboxurtkirinarêvebiriya ‘biyekzilamî’ pêktên, paşverûtiyakuli ser jinanjiboavakirinapergalekecivakî ya nûtêmeşandinîrotundiyali ser jinan her girantir dike. Em dibîninku ne tenêsûcênlidijîjinan, yênlidijîzarokanjîzêdebûne. Piştîsûcênlidijîjinan û zarokan, mehkeme her biryareksosret didin kumeriv dike kubibiryarên berî qayîlbibe. DitarîxaTirkiyeyê de pirsgirêkênku berî nihatunebûne dibin rojev û pê re jîkuştinajinan, êrîşênhovane û her cureyênîstîsmarazarokanjîzêdetir dibin. Jinênkudi bin barêqeyranaaborî de ne naxwazinberdêlavêqeyranêbicanêxwe, kedaxwe, xweydanaeniyaxwe, bedenaxwe û mafênxwebidin.

Hêzênewlekariyêxemsar in;biryarênmehkemeyanbêdad in; kiryarênyekeyênxizmetacivakî û rêvebiriyênherêmîbiîltîmas in, jinanbiçûkdixînin û wanmuhtacîalîkariyan dikin; şarlatanênolperestbifitwayanjinansûcdar dikin, biçûkdixînin; rayedarêndewletêdipêvajoyaqeyranaaborî de pêşiyêjijinan“fedakarî”dixwazin, wanmehkûmîxizaniyê dikin, paşêjîdixwazinkujindebaramalêbikin; dîsahemanderdor“dayiktiyê” pîroznîşan didin, dayîktiyêwekewezîfeyêbingehîn ê jinannîşan didin û jialiyekedî ve jîbişert û mercênxebat û jînêdayîktiyêjibojinan dikin eziyet….Ev tablo dinyayêli ser jinan dike tara bêjingê û dike kuserdestmafênherîbingehînjidestênjinanderêxin. Jinlihemberîvêdibêjin “Em heqênxwe û heyataxwedixwazin” û kêmzêdetêne cem hev. Jin her nîşan didin kudiwarêxebatê de û di her warêjînê de vanşert û mercan qebûlnakin û serêxweliberwannatewînin.

WaliyêStenbolêyêîqtîdarêzaneku ev yekgirtinajinan kare gelektiştanbiguhere û birûxîne, jilomaçalakiya 25ê Mijdarêqedexe dike. Jinjiboxwedîliçalakiyên 25ê Mijdarêderkevin her dixwazinlikolanan bin û jibovêjî her israr dikin.

LigelhemûastengiyanîrojinliStenbolê û li çar aliye Tirkiyeyêlihemberîxizanî, mêtîngerî, bêkarî, tundî,  şerr û pevçûnanjibodaxwazênxweyênwekedahatûyekeewle, kar, jînekebêtundî û azadîdêlikolanan bin.

Jibopêkanînadahatûyekenû û azad; jibobidestxitinawekheviyê, parastinajînê û hemûmafan; jiboavakirinadinyayekewihakutê de mêtîngeriyali ser kedajinantunebe, bedenênwanneyêntalankirin û heqênwanneyêndesteserkirin…   

Lihemberîqeyranê, tundiyê, newekheviyê û şerr em dibêjin “Yekîtiya me hêza me ye” û em banglihemûjinan dikin da ku em dirojatêkoşîn û hevgirtinê ya lidijîtundiyali ser jinan, likolanan bibin yek.

Krize, şiddete, eşitsizliğe, savaşa karşı “Gücümüz Birliğimiz” diyor, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Gününde tüm kadınları sokaklarda buluşmaya çağırıyoruz…. 

PARTIYA KEDÊ

NavendaGiştî

SHARE