7. Kongreden Demokrasi Cephesi Çağrısı

Emek Partisi 7. Kongresi, “Birleşik mücadelenin örgütlenmesi” kararı aldı. EMEP, bileşeni olduğu HDK’nin de içinde bulunacağı geniş bir demokrasi cephesinin oluşturulması çağrısı yaptı.

Emek Partisinin pazar günü Ankara’da toplanan 7. Kongresi, yeni yönetimin belirlenmesi ve mücadele kararlarıyla son buldu. “Emperyalist saldırganlığa ve iş birlikçi siyasi gericiliğe karşı demokratik hak ve özgürlükler için birleşik mücadelenin örgütlenmesi” kararı alan EMEP, bileşeni olduğu ve şu anda demokratik güçlerin ittifakı durumundaki HDK’nin de içinde bulunacağı geniş bir cephenin oluşturulması çağrısı yaptı.

Türkiye’nin iç ve dış siyasal koşullar bakımından son derece kritik bir süreçten geçtiği vurgulanan kararda şöyle denildi:
“Süreci kritik kılan sermaye cephesinin işçi sınıfına, emekçilere ve halklara yönelik saldırıları, AKP hükümeti ve arkasındaki güçlerin ‘tek parti, tek adam’ yönetimini içeren yeni rejim dayatmaları ve Ortadoğu, Ukrayna başta olmak üzere emperyalistler arası süren egemenlik mücadelelerinin beraberinde getirdiği emperyalist müdahaleler ve savaşlardır.
Neoliberal saldırılar AKP hükümeti eliyle işçi sınıfı ve emekçi kitleler üzerinde en vahşi biçimiyle uygulandı. Bunun sonucu kapitalist tekeller kârlarına kâr katarken; işçi sınıfı, emekçiler ve geniş halk kitleleri derin bir yoksulluğun içine itildi. Çalışma koşullarının ağırlaşması ve kuralsızlık sonucunda iş cinayetleri katliam boyutuna ulaşırken; kapitalist kâr hırsının çevre ve doğada yaptığı tahribat geriye dönüşü mümkün olmayacak boyuta varmıştır.

Kürt sorunu başta olmak üzere ülkenin temel demokrasi sorunları bütün çözümsüzlüğüyle ortada durmaktadır. Yüzde 10 seçim ve sendika barajları varlığını sürdürürken; söz, basın ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller giderek ağırlaşmaktadır.
Hükümet demokratik adımlar atmak yerine sözde kamu güvenliğini sağlamak adına gerici yasal düzenlemelere yönelmektedir. Gerekçesi ne olursa olsun bu düzenleme gerçekte işçi sınıfı, emekçiler ve demokrasi güçlerinin hak arama yollarını kesmeye yöneliktir. Kürt sorununda çözüm ve müzakere süreci hükümet tarafından 2015 seçimlerine kurban edilerek yeni bir oyalama koridoruna sokulmuş bulunmaktadır.

Tüm bu olgular emperyalizm ve iş birlikçi gericiliğin karşısında emek, barış, demokrasi ve özgürlüklerden yana güçlerin geniş bir demokrasi cephesinde birleşmesini zorunlu kılmaktadır.”
EMEP’in ittifaklar ve cephe örgütlenmelerini sınıflar temelinde ele aldığı vurgulanan kararda, HDK’nin demokrasi güçlerinin birliği ve ittifakının bir biçimi olduğu, ancak bugünkü bileşimi ve yürüttüğü mücadelenin ihtiyacı karşılamaya yetmediği ifade edildi. HDK’deki görevlerin daha ileriden bir sorumluluk bilinciyle yerine getirilmesi gerektiğinin altı çizilerek, “Bununla birlikte partimiz, halk demokrasisine giden yolda emperyalist saldırganlığa ve iş birlikçi siyasi gericiliğe karşı demokratik hak ve özgürlükler için daha geniş bir cephenin örgütlenmesi için çalışma yürütmesini karar altına alır” denildi.

ENTERNASYONALİZM
Uluslararası Marksist Leninist Partiler ve Örgütler Konferansının (CIPOML) bir parçası olan Emek Partisi, kongresinde de işçi sınıfının enternasyonal mücadelesine dikkat çekti. Kongre delegelerinin onayıyla “İşçi sınıfının uluslararası dayanışmasını örgütlemek, göçmen işçilere çalışma, barınma ve örgütlenme hakkı tanınması talebiyle kapsamlı bir aydınlatma çalışması başlatılması” kararlaştırıldı.

BAĞIŞ KAMPANYASI
EMEP, genel seçimler de dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde görev sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duyacağı mali desteği sağlamak üzere 15 Ocak- 1 Mart tarihini kapsayacak bir ‘bağış kampanyası’ örgütlenmesi kararı aldı. Kampanyanın partinin politikalarının daha geniş kesimlere anlatabilmenin bir aracı olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.
TARIM İŞÇİLERİ
Mevsimlik-gezici ve sürekli olarak tarım alanında çalışan işçilerin sendikal örgütlenme, toplusözleşme, sigorta ve asgari ücret gibi haklardan yararlanabilmeleri için Tarım İş Yasası talebiyle bir çalışma başlatılacak.

KADIN MÜCADELESİ
“Sermaye, fırsat eşitliği; gericilik, fıtrat adaleti ile kadın mücadelesinin tüm kazanımlarının yok edilmesini hedefine koyan barbarlığı birlikte inşa ediyor” denilen EMEP 7. Kongresinde “cinsiyet eşitliği” vurgusunun her alanda daha fazla öne çıkarılması gerektiği vurgulandı. Aslolarak eşitsizlikten beslenen kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin geniş kadın kesimlerinin ortak örgütlenmelerinin önünü açacak, destekleyecek bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtildi. Kadın işçiler arasındaki çalışmanın yükseltilmesi; göçmen kadınların savaşa, eşitsizliğe, emek sömürüsüne karşı yürütülen kadın mücadelesinin ayrılmaz bir unsuru görülmesi; sermayeye ve gericiliğe karşı mücadelenin demokratik kadın hareketinin gündemlerinden biri olarak örgütlenmesi kararları alındı. Bu perspektifin örgütlenebilmesi için de özel görevlendirmelerin hızla gündeme alınması çağrısı yapıldı.

ÜYELİK NORMU YENİDEN DÜZENLENDİ
Kongrede tüzükteki parti üyelik normları yeniden düzenlendi. Partinin bir yönetici organlar ve üyeler toplamı değil de birimler ve organlar toplamı olması gerektiğinden hareketle alınan karara göre tüzüğün “üyelik” normlarını düzenleyen 4. maddesi yenilendi. Partiye üye olma koşullarına “Bir parti organında görev alma” hükmü eklendi. Yeni haliyle 4. madde şöyle: “Partinin program ve tüzüğünü kabul etmek, partiye düzenli aidat ödemek ve bir parti organında görev almak. Bu koşulları kabul eden ve 18 yaşını doldurmuş olan herkes partiye üye olabilir.”
TÜZÜK KONGRESİ
Kongrede ayrıca 18 yıllık pratik/örgütsel mücadele deneyiminin eleştirel bir değerlendirmesi sonucunda parti program ve tüzüğünde bir yenilenme ihtiyacına işaret edilerek, “Bu yenilenme, parti üyelerimizin politik düzeyini yükseltmeyi, çalışma tarzımız ve örgütsel normlarımızı Marksist, Leninist temelde daha ileriden inşa etmeyi hedefleyen bir eğitim ve yeniden örgütlenme çalışması olarak planlanıp sürdürülmelidir” denildi. Kasım 2015 tarihinde toplanacak “Olağanüstü Program ve Tüzük Kongresi”yle ilgili çalışmaların başlatılması kararı alınan kongrede, bir tüzük komisyonu kurulması ve çalışmaların başlatılmasıyla ilgili Genel Yönetim Kurulu görevlendirildi.

DEĞİRMENCİ VE ADIN ONUR ÜYESİ
Emek Partisi 7. Kongresi delegeleri, Kobanê direnişinde hayatını kaybeden tüm devrimcileri ve özgürlük savaşçılarını selamladı. Kongrede Rojava’da yaşamını yitiren Emek Gençliği Üyesi Selahattin Adın ile 6-7 Ekim direnişinde Esenyurt’ta polis tarafından öldürülen Mert Değirmenci “onur üyesi” ilan edildi.

YENİ YÖNETİM
Genel Başkan: Selma Gürkan
Genel Yönetim Kurulu: Arzu Erkan, Erdal Saran, Eylem Sarıoğlu, Gürsoy Turan, Hakkı Tali, Halil İmrek, İhsan Çaralan, İlhan İlbay, İskender Bayhan, İsmet Dursun, Korkmaz Tedik, Mustafa Yalçıner, Mehmet Türkmen, Metin İlgün, Nedim Köroğlu, Nuray Sancar, Öznur Oğuz, Sabri Topçu, Sedat Başkavak, Sema Barbaros, Sevda Karaca, Seyit Aslan, Şengül Karadağ, Şükran Doğan, Şükrü Taş, Tarık Erkan, Tuncay Sağıroğlu, Vedat İlbeyoğlu, Veli Doğan, Yakup Aslandoğan.

Merkez Disiplin Kurulu: Mazlum Sarısaltık, Seher İlgün, Kamil Tekin Sürek, Adile Doğan, Fevzi Ayber, Emine Uyar, İbrahim Akkaya.

TEILEN