Köylünün kendi merasında otlattığı hayvan için para istenemez

Kırklareli Valiliğinin, Mera otlatma planı başlıklı yazısı ile ortaya çıkarak çokça tartışılan “meraların köylüye ücret karşılığı kullandırılması” konusu yeni olmadığı gibi doğru da bir uygulama değildir.

Mera, çayır, otlak ve kışlakları koruma adına çıkarılan Mera kanunu içeriği itibariyle geçimini tarımdan sağlayan üretici köylülere artı yükler getirmiştir. Meraların belirlenmesi, korunması ve kullanımını belirlemek üzere çıkarılan kanun aynı zamanda üretici köylülerin kendi köyündeki meralardan yararlanma hakkını da bir bedel karşılığına bağlamış ve hayvan başı bedel ödemek kaydıyla meralardan yararlanabilmeyi zorunlu tutmuştur. Yemi, aşısı, veterinerlik hizmeti derken girdi maliyetleri sürekli artan hayvan üretimi şimdi de mera parası nedeniyle daha da zorlaşmaktadır.

Meraların belirlenmesi ve korunması açısından gerekli olan düzenleme aynı zamanda hayvan başı ücret ödemesi zorunluluğu uygulamasıyla zaten geçimlik tarım üretimi yapan köylüye fazladan bir yük daha getirilmiştir. Meraların özel ve tüzel kişilere kiraya verilebilmesi, kiralayan özel ve tüzel kişilere mera üzerine tesis kurabilmesi gibi haklar tanınarak, çayır, otlak ve kışlaklarla birlikte şirketlere tahsis yoluyla devrine de olanak sağlamıştır. Böylece köylü merasına ücret öderken aynı zamanda da kimi yerlerde şirketlere tahsis edilmesi nedeniyle kendi merasına giremez hale gelmiştir. 2008 yılında yapılan düzenleme ile 20 yıllık ot geliri karşılığı meraların tahsis amacının değiştirilmesi yani meraların tamamen tahrip, talan ve ranta açılması sağlanmıştır.

Ayrıca maden ve petrol kanununa dayanarak meralar enerji, maden şirketlerin talanına açılırken turizm tesisi, jeotermal kaynak, doğal mineralli su vb. için bile meraların kapsam dışı kullanımı için yasa yoluyla tüm engeller kaldırılmıştır.

Gelinen nokta da bir yandan meralar şirketlere peşkeş çekilirken diğer yandan da köylü kendi malı olan meralarda hayvan otlatmak için valilikler bünyesinde oluşturulan il mera komisyonlarına belirlenen ücreti ödemeye mecbur bırakılmaktadır. Kırklareli Valiliğinin “mera otlatma planı” yazısında büyükbaş hayvan için 10, küçükbaş hayvan için 2,25 TL ücret istenmesiyle görünür hale gelen köylüye ücretli mera uygulaması her ilde farklı fiyatlar uygulandığını da ortaya çıkarmıştır. Öyle ki; 2015 yılında Gümüşhane’de büyükbaş hayvan için 25, küçükbaş hayvan için 5 TL istenirken 2018’de Çanakkale’de büyükbaş için 13, küçükbaş için 1,3 TL istenmiştir.

Dünyada gelişmiş ülkeler tarımı desteklerken, Türkiye’nin hayvan ithal ettiği kimi ülkelerde hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yem desteği verilirken ülkemizde ise köylüler kendi meralarında bile ücret karşılığı hayvan otlatabilmektedir. Bunun adı düpedüz mera üzerinden hayvan vergisidir.

Üretici köylüler, uygulanan tarım politikaları nedeniyle zaten üretemez ve geçinemez duruma geldiler. Azalan tarım destekleri ve maliyet artıran politikalar nedeniyle tarım ve hayvancılık bir darbe daha alırken sonuçları yemde, ette ve süt ürünlerinde ithalat olacak ve halkımızda daha pahalıya tüketecektir. Hükümetin yıkıcı tarım politikaları halkın gıda güvenliğini de tehdit etmektedir.

Başta meralar olmak üzere yaylak ve kışlaklar köylülerin kendi mallarıdır ve köylüden merada otlattığı hayvan için ücret alınamaz. Mera, yaylak ve kışlakların amaç dışı kullanımı talan ve tahribatı engellenmelidir.

Meraların ıslahı adı altında köylüden hayvan başı ücret alımına son verilmelidir.

Meraların ıslahı; mera fonu adı altında gelirler başta olmak üzere genel bütçeden karşılanmalıdır.

İthalatçı politikalara son verilmeli ve hayvan üretiminin gelişmesi için başta yem olmak üzere girdi maliyetleri düşürülmelidir.

Köylünün kullandığı mazottan ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır.

İlaç ve gübre başta olmak üzere tüm girdilerde KDV kaldırılmalıdır.

Yem fiyatları düşürülmeli, faizsiz yem kredisi verilmelidir.   

Çiftçi borçları (özel yada devlet, kredi kooperatifi farketmez) faizsiz ertelenmelidir.

Tarımsal üretimin akamete uğramasının önüne geçmek üzere tarım destekleri kapsamı genişletilmeli ve artırılmalıdır.

Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı engellenmeli başta madencilik olmak üzere şirketlerin tarım alanları, meralar, su kaynakları başta olmak üzere tarıma olumsuz etkileri olacak tüm uygulamalar durdurulmalı ve engellenmelidir.

EMEK PARTİSİ

Genel Merkezi

TEILEN