Sömürü birliğine Karşı İşçilerin Enternasyonal Birliği

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) tüm dünya işçi ve emekçilerini 1 Mayıs’ta birleşmeye çağırdı.

Bütün ülkelerin işçileri ve emekçileri!

Kapitalistler ve kurdukları hükümetler, işçilere ve dünya halklarına durmaksızın saldırmaya devam ediyor.
İşten çıkarmalar, artan sömürü, ücret kesintileri, çalışma koşullarının bozuşması, kemer sıkma politikaları ve tüm adaletsizlikler, tekellerin elde ettiği kârı artırırken, işçi kitlelerinin yaşam koşullarını kötüleştiriyor.

İçinde bulunduğumuz günlerde yoksulluk, toplumsal refahı yaratan geniş işçi yığınlarını sarmış durumda ve gençler arasında artan işsizlik sorunu dramatik sonuçlar doğuruyor. Tüm bunlar olurken bir avuç zengin, daha da zenginleşiyor.

Yozlaşmış egemen sınıflar otoriter ve saldırgan yönetim biçimlerini benimserken, iktidar ve imtiyazlarını sürdürebilmek için işçilerin haklarını ve demokratik özgürlüklerini görmezden geliyor; işçilerin ve halkların eylemlerini vahşice bastırıyorlar.
Emperyalist ve kapitalist güçler, işçi sınıfının ve ezilen halkların çıkarlarına karşı savaş açmış durumda. Silahlanıyor; sömürülerini ve güçlerini empoze etmek için daha da saldırganlaşıyorlar.

EMPERYALİZM HARİTALARI BAŞTAN ÇİZMEK İSTİYOR

Ekonomik talanın ve yağma savaşlarının bir sonucu olarak kitlelerin, yoksul ve baskılar altındaki ülkelerden, sınırlarına yakın daha zengin ve egemen ülkelere göçü devam ediyor.

Bu sırada emperyalizm, tüm savaşlarını ve askeri saldırılarını kuşanıp haritaları baştan çizecek ve kitleleri karanlığa boğacak gerici, faşist bir terör yaratıyor.

Kapitalizmin işçilerin ve halkların çıkarıyla örtüşmediğini kanıtlayan bu şartlar altında Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML), bu 1 Mayıs’ı sınıf dayanışmasını güçlendirerek ve sermayenin saldırganlığı; siyasal gericilik, emperyalist savaş politikaları, faşist terör karşısında işçilerin ortak mücadele cephesini oluşturarak kutlama çağrısında bulunuyor.

ENTERNASYONAL DAYANIŞMA ÇAĞRISI

İşçi sınıfını, içindeki büyük güce inanmaya, bütün ülkelerde ve dünyanın dört bir yanında birlik ve mücadeleyi güçlendirmeye çağırıyoruz.

İşçileri, emekçileri ve halkları, uluslararası işçi hareketinin devrimci birliği için enternasyonal dayanışmaya çağırıyoruz!
Kapitalist sömürüye ve patronların oportünist suç ortakları tarafından desteklenen saldırılarına karşı işçi sınıfı ve örgütlerinin savunmasını yapmak, krizin bedellerini egemen sınıfların üzerine yıkmak için mücadelemizi yayalım ve güçlendirelim!
Burjuva düzenine karşı mücadelemizi yayalım ve güçlendirelim; burjuvazinin ve gerici, faşist güçlerin tehdit ettiği işçi sınıfının ve halk yığınlarının özgürlük ve hak bayraklarını göğe yükseltelim!

EMPERYALİZMİN DAYATTIĞI SAVAŞLARA HAYIR!

Yağma savaşlarına, emperyalist müdahale ve girişimlere, yeniden silahlanmaya ve burjuva hükümetler tarafından alınan askeri tedbirlere karşı mücadelemizi yayalım ve güçlendirelim!

Bütün ülkelerde burjuva düzeninin karşısında duran işçi örgütlerinin safında durmalı, kapitalist-emperyalist iktidar zincirini kırmalı ve insanın insanı sömürmediği yeni bir düzen kurmalıyız.

Yaşasın 1 Mayıs, proleterlerin uluslararası dayanışma günü!

Bütün Ülkelerin İşçileri, Birleşin!

TEILEN